Thursday, November 29, 2012

Keyakinan Kepada AllahA. Pengertian
Adapun yang dimaksud dengan Iman kepada Allah SWT adalah membenarkan dengan seyakin-yakinnya dalam hati dan pikirannya terhadap adanya Allah SWT sebagai pencipta seluruh jagad alam dan beserta isinya serta mempercayai bahwa Allah memiliki seluruh sifat dan Asma yang sebagaimana telah disebutkan dalam AlQuran dan Hadist, tanpa adanya keraguan sedikitpun.
B. Sifat
v Sifat-sifat Wajib Allah
1. Wujud artinya Ada
2. Qidam artinya Sedia (adanya tidak didahului oleh sesuatu)
3. Baqo’ artinya Kekal
4. Mukholafatu Lilhawadisi artinya Tidak Menyerupai Sesuatu
5. Qiyamuhu bi Nafsihi artinya Berdiri pribadi
6. Wahdaniyat artinya Esa (satu)
7. Qudrot artinya Kuasa
8. Irodat artinya Berkemauan (Berkehendak)
9. 'Ilmun artinya Mengetahui (berpengetahuan)
10. Hayat artinya Hidup
11. Sam’un artinya Mendengar
12. Bashorun artinya Melihat
13. Kalamun artinya Berbicara
14. Kaunuhu Qodiron artinya Berkeadaan Yang Berkuasa
15. Kaunuhu Muridan artinya Berkeadaan Yang Berkemauan
16. Kaunuhu ‘Aliman artinya Berkeadaan Yang Berpengetahuan
17. Kaunuhu Hayyan artinya Berkeadaan Yang Hidup
18. Kaunuhu Sami’an artinya Berkeadaan Yang Mendengar
19. Kaunuhu Bashiron artinya Berkeadaan Yang Melihat
20. Kaunuhu Mutakalliman artinya Berkeadaan Yang Berbicara
v Sifat-sifat Mustahil Allah

1. Al-Adamun artinya Tidak Ada
2. Al-Khudusun artinya Baru (ada permulaannya)
3. Al-Fana’un artinya Berubah-ubah (tidak Kekal)
4. Al-Mumasalatun lil Hawadis artinya Menyerupai Sesuatu
5. Al-Ihtaju Lighoirihi artinya Tidak Berdiri Pribadi (berhajat kepada yang lain)
6. Ujudil Syariki artinya Lebih dari Satu (berbilang)
7. Al-‘ajzu artinya Tidak Berkuasa
8. Al-Karohatu artinya Tidak Berkemauan (Terpaksa)
9. Al-Jahlun artinya Bodoh
10. Al-Mautun artinya Mati
11. As-Shomamu artinya Tuli
12. Al-‘Umyu artinya Buta
13. Al-Bukmu artinya Bisu
14. Kaunuhu ‘Ajizan artinya Berkeadaan Yang Tidak berkuasa
15. Kaunuhu Mukrohan artinya Berkeadaan Yang Terpaksa
16. Kaunuhu Jahilan artinya Berkeadaan Yang Bodoh
17. Kaunuhu Mayyitan artinya Berkeadaan Yang Mati
18. Kaunuhu Ashommu artinya Berkeadaan Yang Tuli
19. Kaunuhu a’ma artinya Berkeadaan Yang Buta
20. Kaunuhi Abkamu artinya Berkeadaan Yang Bisu
v Sifat Jaiz Allah yaitu Allah membuat atau tidak membuat segala sesuatu yang mungkin ini, hanyalah kemungkinan belaka. Sifat membuat alam ini atau tidak membuatnya adalah sifat JAIZ bagi Allah namanya. Artinya boleh jadi dikehendaki boleh jadi tidak. Apabila dikehendaki, diadakanlah dan terjadi; dan apabila tidak dikehendaki, tidak diadakan dan tidak terjadi.
C. Unsur Keimanan Kepada Allah
Iman kepada Allah mengandung empat unsur, yaitu sebagai berikut:
1. Beriman akan adanya Allah.
2. Mengimani sifat rububiyah Allah (Tauhid Rububiyah)
3. Mengimani sifat uluhiyah Allah (Tauhid Uluhiyah)
4. Mengimani Asma’ dan Sifat Allah (Tauhid Asma’ wa Sifat)
D. Buah beriman kepada Allah
Beriman kepada Allah secara benar sebagaimana digambarkan akan membuahkan beberapa hasil yang sangat agung bagi orang-orang beriman, diantaranya:
  1. Merealisasikan pengesaan kepada Allah sehingga tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah, tidak takut, dan tidak menyembah kepada selain-Nya.
  2. Menyempurnakan kecintaan terhadap Allah, serta mengagungkan-Nya sesuai dengan kandungan makna nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya Yang Agung.
  3. Merealisasikan ibadah kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintah serta menjauhi apa yang dilarang-Nya.
E. Dalil-dalil tentang Keyakinan Kepada Allah


Wahai orang yang beriman; berimanlah kamu kepada Allah, Rasul-Nya (Muhammad SAW), kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barangsiapa kafir (tidak beriman) kepada Allah, malaikat-Nya. kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat, maka sesungguhnya orang itu sangat jauh tersesat. QS. an-Nisaa' (4): 136.

Dan Tuhan itu, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. QS. al-Baqarah (2): 163.

Katakanlah olehmu (wahai Sufyan, jika kamu benar-benar hendak memeluk Islam): Saya telah beriman akan Allah; kemudian berlaku luruslah kamu. (HR. Taisirul Wushul, 1: 18).

Manusia yang paling bahagia memperoleh syafaat-Ku di hari kiamat, ialah: orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. (HR. Muslim, Taisirul Wushul, 1: 12).

Barangsiapa mati tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu, pasti masuk surga. Dan barangsiapa mati tengah memperserikatkan Allah dengan sesuatu, pasti masuk neraka. (HR. Muslim, Taisirul Wushul, 1: 12.

0 comments:

Post a Comment